Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych. Ich przetwarzania dokonujemy zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest PND FUTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śl. 125/204, NIP: 8992850466, REGON: 381275300.
Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych ale we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro[@]pndfutura.pl.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane osobowe używane będą we właściwy sposób. Zobowiązujemy się dbać o to, by dane osobowe były:
 1. przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;
 2. prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo;
 3. dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;
 4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;
 5. przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone;
 6. bezpieczne;

Rodzaje danych osobowych

Będziemy na wiele sposobów zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, włączając w to naszą stronę internetową. Niektóre dane osobowe są nam niezbędne w celu oferowania naszych usług, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.
Zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Twoich żądań. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:
 1. identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy itp.
 2. dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adresy miejsca pracy, zamieszkania;
 3. informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają naszą stronę.
W celu rekrutacji za pośrednictwem naszej strony www będziemy ponadto przetwarzać następujące informacje:
 1. o umiejętnościach;
 2. wykształceniu i doświadczeniu zawodowym;
 3. o wynikach oceny przeprowadzonej w ramach procesu rekrutacji;
 4. o płci i wieku.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to tylko, jeśli:
 1. osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych;
 2. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy;
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której dane przetwarzamy, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania naszych usług, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych z naszymi klientami, dostawcami i innymi kontaktami biznesowymi.

Przetwarzamy dane osobowe, aby:

 1. ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, usług oraz kontaktować się z nimi w ramach standardowej obsługi;
 2. zapewniać szeroko rozumianą obsługę klienta;
 3. rekrutować pracowników na wolne stanowiska.

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:
 1. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie informatyczne oraz usługi hostingowe, rekrutacyjne, administracyjne, itp. Tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych;
 2. doradcy prawni – w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw lub jako podwykonawcy usług;
 3. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Zgoda użytkownika

Niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone w oparciu Twoją zgodę. W takim wypadku masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli wycofasz zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że  ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Należy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację Twoich oczekiwań lub świadczenie usług.

Twoje prawa 

W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy. W tym celu możesz do nas napisać na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności. Odpowiedź przekażemy Ci co do zasady w formie e-mail.
Możesz także żądać uaktualnienia lub poprawienia Twoich danych.
Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:
 1. przetwarzamy Twoje dane w celach rachunkowych (sprawozdawczych) lub dla wykonania wiążących nas zleceń.
 2. podejrzewamy, że Twoje działania mogą powodować powstanie roszczeń wobec Twojej osoby.
Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w zakresie, w jakim to robimy na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Ciebie roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.
Masz prawo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, na który się zapisałeś. Możesz to uczynić w e-mailu z ostatnim newsletterem (na jego końcu zawarty jest odnośnik, który po kliknięciu anuluje dalszą wysyłkę newsletterów) lub pisząc do nas na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności.
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy masz prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane związane z Twoimi zleceniami na wykonanie usług przechowujemy tak długo, aż nie wygasną potencjalne roszczenia Twoje lub nasze związane z danym zleceniem.
Dane potrzebne do rozliczeń księgowych lub podatkowych przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy rachunkowe lub podatkowe.
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
Dane podane w toku rekrutacji przechowujemy przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu, chyba że wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – wówczas przez okres 12 miesięcy od chwili przekazania nam danych.